PKF Olgunluk Endeksi

Makalelerimiz

PKF İstanbul Yönetim Olgunluğu Endeksi

PKF Yönetim Danışmanlığı Ekibimizin, uzun süredir üzerinde çalıştığı online kurum analizi uygulamasını tüm işletmelerimizin hizmetine sunmanın memnuniyeti içindeyiz.  Artık isteyen tüm iş sahipleri ve yöneticiler, kendi işletmelerini, farklı alanlarda, uzmanlıkla oluşturulmuş 130 civarındaki ifade-yargı üzerinden değerlendirip, bölümler bazında olgunluk-yönetim derinliği seviyelerini görmek imkanına erişecekler.

Yönetim Olgunluk Endeksimiz, şirketin yapısına göre özelleştirilen bir değerlendirme modeli olarak tasarlanmıştır. Olgunluk Endeksi şirketin yönetim pratiğini ve süreçlerini daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek amacıyla şirketin yapısına göre özel ifadeler ve kriterler içermektedir.

Bu kriterler, şirketin sahip olması gereken yönetim becerileri, süreçler, takip, bilgi ve kültürle ilgilidir. Örneğin, stratejik planlama, liderlik geliştirme, performans, örgütlenme gibi şirketi kapsayan birçok alanda farklı kriterler ölçekte yer almaktadır.

Olgunluk endeksi; farklı sektörler ve şirket tipleri için kolaylıkla uyarlanabilir. Her organizasyonun farklı ihtiyaçları ve öncelikleri olduğu göz önüne alınarak, ölçek esnek bir yapıda hazırlanmıştır. Üretim işletmelerinde üretim ile ilgili parametreler ölçeğe dahil edilirken, üretim bulunmayan işletmelerde bu parametrelerin tümü otomatik olarak ölçekten kaldırılır. Bu da şirketlere ölçeği kendi bağlamına göre uyarlayabilme imkanı sağlar.

Olgunluk endeksi 6 farklı ölçüm kriteri ve rapordan oluşmaktadır;

1. Olgunluk endeksi ölçümü için belirlenen tüm kritik soruların yanıtlarına göre; şirketin genel olgunluk performansı değerlendirilir ve Genel Yönetim Olgunluk Endeksi puanına ulaşılır.

2. Satış-pazarlama sistemi için belirlenen özel sorularla şirketin Satış-Pazarlama Yönetimi performansı ölçülür ve Satış-Pazarlama Olgunluk Endeksi puanı raporlanır.

3. Tedarik Zinciri Yönetimi için belirlenen özel sorularla şirketin Tedarik Zinciri Yönetimi performansı ölçülür ve Tedarik Zinciri Olgunluk Endeksi puanı raporlanır.

Yanıtlanan tüm sorular fonksiyonlar bazında, boyutlar bazında ve bilgi mimarisi bazında özelleştirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda 3 farklı ölçüm metoduna ulaşılır;

4. Fonksiyonlar bazında;

Olgunluk ölçeği; şirketin varlığını sürdürebilmesi için sahip olduğu 7 temel fonksiyon bazında değerlendirilmiş ve fonksiyonlar bazında olgunluk endeksi puanına ulaşılmıştır. Değerlendirilen fonksiyonlar şöyledir;

 • Gider-Maliyet-Bütçe,
 • Genel Yönetim,
 • Satış-Pazarlama,
 • İnsan Kaynakları
 • Kalite
 • Satınalma-Stok-Lojistik
 • Üretim ve Fason

5. Boyutlar bazında;

Ölçek; şirketin işleyişi ve sürdürülebilirliği için başarılı olması gereken 7 temel boyutu baz alınarak kategorilendirilmiştir. Boyutlar bazında olgunluk endeksi şu faktörlere göre belirlenmiştir;

 • Hedef
 • Dijitalleşme
 • Yönetim ve Liderlik
 • Yenilik-İnovasyon
 • Uygulama
 • Strateji
 • Planlama

6. Bilgi mimarisi bazında;

Olgunluk endeksinde; şirketin bilgi hafızasının oluşturulması, kullanılması ve sonuç üretilmesi ile ilgili şirketin konumunun ölçülmesi için bilgi mimarisi 4 farklı parametrede ölçeklendirilmiştir;

 • Tanımlama,
 • Kayıt,
 • Raporlama,
 • Karar ve İletişim

Şirket olgunluk endeksinden faydalanarak;  yönetim yeteneklerini ve süreçlerini değerlendirebilir. Yapılması gereken iyileştirmeler ve sürekli gelişmesinin önündeki engelleri fark ederek öncelikli konulara odaklanabilir.

Hazırlanan ölçek; şirketin rekabet avantajını artırması, sürdürülebilirliğini sağlaması ve gelecekteki belirsizliklere hazırlıklı olması için şirketler tarafından kullanılması gereken etkili bir Olgunluk Endeksi ölçüm aracıdır.

Hepinizi bu yeni dijital aracı denemeye davet ediyoruz.

Uygulama linkine ücretsiz olarak ulaşmak için yukarıdaki Kayıt Formu‘nu doldurmanız yeterlidir.

Referanslarımız

Sıkça Sorulan Sorular

Organizasyonun yönetim becerilerini anlamak için kapsamlı bir inceleme yapılır. Bu inceleme, strateji, teknoloji altyapısı, iş süreçleri, yetenekler, takip ve kültür gibi alanları kapsar. Örneğin, stratejik planlama, liderlik geliştirme, performans, örgütlenme gibi şirketi kapsayan birçok alanda farklı kriterler ölçekte yer almaktadır.
Dijital olgunluk seviyesini belirlemek için ölçülebilir ve karşılaştırılabilir ölçütler belirlenir. Ölçütler, organizasyonun belirli bir alandaki performansını değerlendirmek için kullanılan metrikler ve standartlar olabilir.
Belirlenen ölçütler doğrultusunda veri toplanır ve analiz edilir. Bu veriler, organizasyonun olgunluk seviyesini belirlemek için kullanılır.
Toplanan veriler temel alınarak bir rapor oluşturulur ve organizasyonun olgunluk seviyesi değerlendirilir. Bu dijital olgunluk raporu, organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini belirler ve iyileştirme fırsatlarını tanımlar.

Dijital olgunluk modeli, bir organizasyonun yönetim becerilerinin seviyesini belirlemek ve değerlendirmek için kullanılan bir çerçevedir. Bu model, organizasyonun stratejik planlama, liderlik geliştirme, performans, örgütlenme gibi şirketi kapsayan birçok alanda farklı kriterlerden oluşmaktadır.

Olgunluk endeksi, genellikle bir organizasyonun veya bir sürecin belirli bir olgunluk seviyesini ölçmek için kullanılan bir ölçüttür. Bu endeks, organizasyonun veya sürecin belirli bir çerçeve veya modeldeki konumunu belirlemek için kullanılır.

Olgunluk analizi, bir organizasyonun belirli bir alandaki (örneğin yönetim, süreçler, teknoloji) olgunluk seviyesini belirlemek için yapılan sistemli bir incelemedir. Bu analiz genellikle organizasyonun mevcut durumunu değerlendirir, güçlü ve zayıf yönleri tanımlar ve iyileştirme fırsatlarını belirler.

Dijital olgunluk testi, bir organizasyonun yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bu testler genellikle bir dizi sorudan oluşur ve şirketin stratejisi, altyapısı, yetenekleri, kültürü ve iş süreçlerindeki dijitalleşme seviyesini ölçer.

Şirketlerin olgunluk modeli, genellikle bir organizasyonun belirli bir seviyeye ulaşma sürecini ve bu sürecin çeşitli aşamalarını tanımlayan bir çerçevedir. Bu modeller, şirketlerin belirli alanlardaki (genellikle yönetim, süreçler, teknoloji vb.) olgunluk seviyelerini değerlendirmek ve iyileştirmek için kullanılır.

Olgunluk kavramı, bir organizasyonun belirli bir yönetim becerisi seviyesine erişmiş olma durumunu ifade etmektedir. Bu kavram, özellikle yönetim, operasyonlar ve süreçler gibi alanlarda olgunlaşma seviyesini tanımlamak için kullanılır.

PKF Yönetim Danışmanlığı ekibi, çeşitli sektörlerdeki müşterilere stratejik, operasyonel ve organizasyonel konularda danışmanlık hizmetleri sunan bir ekiptir.

Deneyim ve Uzmanlık: PKF İstanbul Yönetim Danışmanlığı ekibi, geniş bir deneyim ve uzmanlık alanına sahip olabilir. Bu ekip, farklı sektörlerde ve farklı boyuttaki organizasyonlara hizmet vermiş, çeşitli projelerde çalışmış ve derinlemesine uzmanlık geliştirmiş olabilir.

Çözüm Odaklı Yaklaşım: PKF İstanbul Yönetim Danışmanlığı ekibi, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara özelleştirilmiş çözümler sunmak için çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyebilir. Müşteri odaklılık ve çözüm üretme yetenekleri, bu ekibin farkını ortaya koyabilir.

Bütünsel Bakış Açısı: PKF İstanbul Yönetim Danışmanlığı ekibi, organizasyonları sadece belirli bir konuda değil, genel olarak ele alabilir. Stratejik planlama, operasyonel mükemmellik, dijital dönüşüm, finansal danışmanlık gibi farklı alanlarda hizmet sunarak müşterilerinin ihtiyaçlarını bütünsel bir şekilde karşılayabilirler.

Yenilikçi Yaklaşım: PKF İstanbul Yönetim Danışmanlığı ekibi, sürekli olarak sektördeki gelişmeleri takip eder ve müşterilerine yenilikçi çözümler sunmaya çalışır. Yenilikçi fikirler üretme, problem çözme yetenekleri ve yaratıcı yaklaşımlarıyla fark yaratabilirler.

Etik Değerler: PKF İstanbul Yönetim Danışmanlığı ekibi, etik değerlere bağlı kalır ve müşteri ilişkilerinde dürüstlük, güven ve şeffaflık prensiplerini benimser. Bu değerler, müşteri memnuniyetini sağlamak ve uzun vadeli ilişkiler kurmak için önemlidir.

Scroll to Top